Call us

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, geschieden al onze verkopen, werken, leveringen en diensten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegen worden worden indien wij een voorafgaanden schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausule / delen onverkort bestaan.
 2. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant? De door ons in de offerte opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding binnen de dertig dagen der offerte.
 3. De prijs is vermeld in de offerte, behoudens wanneer wij ons genoodzaakt zijn deze prijs aan te passen aan de evolutie van onze en /of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen,…), een door onze leveranciers doorgevoerde prijswijziging of en ander objectieve omstandigheid in de markt situatie die daartoe aanleiding kan geven. De prijs herziening zal overeenkomstig deze wijzigingen geschieden. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.
 4. Alle veranderingen aan de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van een prijsverhoging of verlenging van de leveringsdata en uitvoeringstermijnen.
 5. Elke aanvaarding door de klant bindt hem onherroepelijk. Bij annulatie om welke reden ook, hebben wij het rechts op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 25% van de prijs (incl BTW), het meer gevorderde door ons te bewijzen. In geval van annulatie tijdens de uitvoering der werken, verbindt de klant zicht eveneens er toe reeds geleverde prestaties te vergoeden.
 6. Indien de verkoper de goederen enkel moet leveren, zonder plaatsing, dan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de plaatsing. Geen uitstel van betaling kan worden toegestaan om reden dat de plaatsing nog niet geeft plaats gevonden.
 7. De door ons opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijn zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten , aanleiding geven tot schadevergoeding ter onzer laste of ontbinding/verbreking van de overeenkomst door de klant. De wijziging in de bestelling / opdracht betekenen automatisch dat de vooropgesteld vermoedelijke uitvoeringstermijn redelijk verlengd worden.
 8. De door ons geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de verkoper totdat de prijs, inclusief interesten, kosten en belasting, volledig is voldaan. De koper zal er zorg voor dragen dat deze goederen gemakkelijk identiRiceerbaar blijven. Intussen is het de koper verbonden de goederen te vervreemden, of op enige wijze te bezwaren, of er veranderingen aan te brengen die de waarde zouden kunnen verminderen, indien de koopprijs niet volledig is betaald.
 9. De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van goederen vordert.
 10. Alle facturen zijn betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij elke laattijdig of achterstallige betaling, door welke oorzaak ook, zal de klant va rechtswege en zonder dat een in gebrekstelling in vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijl intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 11 procent per jaar, tot op datum van de integrale betaling. Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekstelling, bij wijze van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 125€ en een maximum van 1000€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit bedrag wordt verhoogd met alle invorderingskosten. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, en na aangetekende in gebrekestelling, kunnen wij te allen tijde opteren, mits aangetekende melding in die zin, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de werken en voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant voor het niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs btw exclusief ten beloop van de prijs van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
 11. De voorbehoudloze betaling van (gedeelte van) een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 12. Het is ons uitdrukkelijk toegestaan om één of meerdere malen voorschotten te factureren of te factureren in schijven. Elke niet-betaling van de factuur,voorschot of schijf maakt de integraliteit van de schulden van om het even welk contract, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding.
 13. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle innings -en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.
 14. Wij behouden het recht om alle leveringen/uitvoeringen op te schorten of de contracten als ontbonden te aanzien, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, wanneer de klant niet betaald op de aangegeven vervaldag; onmiddellijk kunnen wij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling alle door ons verkochte en bij de klant geplaatste goederen, die onze eigendom zijn gebleven, terug eisen en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
 15. Wanneer objectieve elementen (zoals gepresteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz,) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen aRhankelijk te maken van het bekomen van afdoende waarborgen, zelfs na gedeeltelijke levering en in de loop van de uitvoering der werken. In geval de klant weigert hierop in te gaan, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de werken te annuleren zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 16. Alle klachten betreffende de uitgevoerde werken en leveringen, uitgezonderd verborg gebreken, zijn alleen geldig indien zij schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na uitvoering der werken/na levering van de goederen, en de goederen geen manipulatie hebben ondergaan, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval. Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn van 8 kalenderdagen aan vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis kwam van de koper of wanneer hij er kennis van had dienen te nemen. Ter zake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van de levering/ werken en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden? Wij staan voor de verborgen gebreken enkel in wanneer wij daarvan kennis hadden op het ogenblik van de levering/ de uitvoering der werken die kennis wordt niet vermoed, zij moet door de klant worden bewezen. Nooit (noch in geval van zichtbare schade, noch in geval van verborgen gebreken) zal onze aansprakelijkheid verder reiken dan aanpassing of vervanging van de door ons uitgevoerde werken of de door ons geleverde diensten. De klant zal geen bijkomende schadevergoeding kunnen vorderen.
 17. Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de klant -consument, dit is elke natuurlijk of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 18. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 19. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Het werken met wissels brengt geen wijziging in de bevoegdheid met zich mee.
 20. In geval van een clausule of bepaling nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen.
edit afsluiten